Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 152

วัดพระธรรมกายจัดมุทิตา ป.ธ.9 ปีที่ 33 มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17, ถวายสังฆทาน 1,000 วัด ปีที่ 21 และถวายไทยธรรม 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 152 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา ถวายชุด PPE สีจีวร ให้คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา มอบชุด PPE สีจีวร สำหรับพระภิกษุ 74 วัด จังหวัดปทุมธานี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด19

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมจัดทำโรงพยาบาลสนาม ส่งเตียงสนาม อาหารปรุงสุกใหม่ ถวายสังฆทานและมอบถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 มูลค่ารวม 32.3 ล้านบาท
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ

โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 56,000 รูป มอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี