Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 170

วัดพระธรรมกาย และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170ภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 จำนวน 44 กองทุน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 169

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 169 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 134
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 168

วัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์หนึ่งหมื่นกว่าวัดจากภายในและต่างประเทศ และพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 168 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 133
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 167

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 167 ,พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 132 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหมู่ที่ 3 และบ้านหัววน, หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด

วัดพระธรรมธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน โดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับมอบ 2,300 ถุง และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตาก รับมอบ 500 ถุง
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัด

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 2,500 ชุด
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา ถวายชุด PPE สีจีวร ให้คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี