Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 157

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 18 ครั้งที่ 157 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 122 (ออนไลน์)
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 156

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 156 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 155

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 154

วัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 154 โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระนครศรีอยุธยา-สิงห์บุรี

วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหมู่ที่ 3 และบ้านหัววน, หมู่ที่ 5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 8 จังหวัด

วัดพระธรรมธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคอีสาน โดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับมอบ 2,300 ถุง และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตาก รับมอบ 500 ถุง
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัด

วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 2,500 ชุด
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มอบชุด PPE สีจีวร อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิธรรมรักษา ถวายชุด PPE สีจีวร ให้คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี