โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกจังหวัด (โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5) เป็นโครงการในดำริของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรณรงค์เรื่องการฝึกฝนสร้างนิสัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เนื่องจาก นิสัยที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข โดยยึดหลักการสำคัญ กล่าวคือ “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก”

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เป้าหมายสำคัญ

  1. นำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักศีล 5
  2. ครอบครัวอบอุ่น สังคมสงบสุข เกิดความปรองดองสมานฉันท์
  3. เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ
  4. พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสมัครเป็น “ครอบครัวรักษาศีล 5” และ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดย

  1. รักษาศีล 5
  2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
  3. ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
  • สมัครและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sila5.com

บทความอื่นๆในหมวดนี้