มอบทุนการศึกษาสำนักบาลีดีเด่น :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มอบทุนการศึกษาสำนักบาลีดีเด่น

พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 มอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ เนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 34 รวม 116 รูป (ผู้สอบได้ ป.ธ.9 ปี 2564-2565) พิธีมอบผ้ามณีเศวตพัสตร์ ผู้สอบได้บาลีศึกษา 9 จำนวน 4 ท่าน พิธีมอบโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น และมอบอุปกรณ์พร้อมปัจจัยสนับสนุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ 18 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,220,000 บาท (ปี 2564-2565) โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ เจ้าสำนักเรียน พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

จากนั้น หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานนำคณะสงฆ์ และสาธุชนถวายสังฆทานแด่สงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 22 และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 124 โดยมีผู้แทนคณะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับมอบทุน

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่าการสอบผ่านบาลีประโยค 9 ซึ่งเป็นชั้นประโยคสูงสุด ต้องเป็นผู้มีวินัยและความเพียรพยายามเป็นอย่างมาก จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม เพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาและบันทึกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย จึงจัดให้มีการมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 โยค ตลอดต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 34 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาพระบาลีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมทั้งถวายทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศเป็นเครื่องเชิดชูให้กำลังใจแก่สำนักเรียนบาลีที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการศึกษาจนมีผู้สอบได้เป็นจำนวนมากตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละปี

พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าวอีกว่า เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้วัดและคณะสงฆ์ทั่วประเทศได้รับผลกระทบ วัดพระธรรมกายจึงจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศ มาตลอดต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 และจัดถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 รวมถึงการมอบทุนแก่ครูในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย นับเป็นการสร้างบุญกุศลใหญ่ เพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพ เนื่องในวันสมาธิโลก

บทความอื่นๆในหมวดนี้