วิสาขบูชา พ.ศ.2564 (ออนไลน์) ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วิสาขบูชา พ.ศ.2564 (ออนไลน์) ณ วัดพระธรรมกาย

วิสาขบูชา พ.ศ.2564 (ออนไลน์) ณ วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย, องค์การพุทธโลก ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ จุดประทีปออนไลน์ ถวายเป็นพุทธบูชา ผ่าน ZOOM เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่าเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งพ้องตรงกัน และเป็น “วันสำคัญสากลโลก” (International Day of Vesak) ตามประกาศรับรองขององค์การสหประชาชาติ วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์การพุทธโลก พร้อมภาคีเครือข่าย อาราธนาคณะสงฆ์ทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์ และเชิญชวนสาธุชนจุดประทีปออนไลน์ กว่า 180,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชา แปรเป็นภาพประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน อันเป็นเหตุการณ์สำคัญเนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พิธีเริ่มเวลา 19.00 น. ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และพิธีจุดประทีปกว่า 180,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชา นั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ คณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ผ่านโปรแกรม ZOOM นำสาธุชนอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 จากนั้น เป็นพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 3,406,000,000 จบ และมีเป้าหมายสวดให้ครบ 3,480,000,000 จบ ในนวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

“วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญสากลของโลก ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวเนื่องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้โลกสงบร่มเย็น และมวลมนุษยชาติทั่วโลกปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข โดยจำกัดผู้ร่วมงานและขอความร่วมมือคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 กว่า 116,800 กว่ารายการ รวมมูลค่ากว่า 10.3 ล้านบาท” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

บทความอื่นๆในหมวดนี้