Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 153

วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 153 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 118 ผ่านระบบ ZOOM ครั้งแรกของโลก
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 151

ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด ปีที่ 16 ครั้งที่ 151 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 150

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 150 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 149

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 149 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
อ่านต่อ →

ข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัย โควิด19

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมจัดทำโรงพยาบาลสนาม ส่งเตียงสนาม อาหารปรุงสุกใหม่ ถวายสังฆทานและมอบถุงยังชีพ-เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 มูลค่ารวม 32.3 ล้านบาท
อ่านต่อ →

วัดพระธรรมกายมอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์กว่า 200,000 รายการ

โดยพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายถวายมหาสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 56,000 รูป มอบเครื่องบริโภคและเวชภัณฑ์ ช่วยผู้ประสบภัยจากโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ
อ่านต่อ →

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่าย มอบชุด ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค จำนวน 550 ชุด พร้อมเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 ตัว
อ่านต่อ →

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยโควิด19 รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ครึ่งปีแรก พ.ศ.2564 ถวายสังฆทาน 55,000 กว่ารูป - บริจาคช่วยผู้ประสบโควิด-19 กว่า 200,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี