ธรรมะ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
การเติมธาตุ 4 ของมนุษย์
6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ความจำเป็นในการเติมธาตุ 4 ไม่ได้มีแต่เฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น แม้สัตว์ก็ต้องมีการเติมธาตุ 4 เช่นกัน หากแต่การเติมธาตุ 4 ของมนุษย์และสัตว์นั้น มีความแตกต่างกันอยู่มาก

read more
พระรัตนตรัยภายนอก, พระรัตนตรัยภายใน
3 กันยายน พ.ศ. 2555

เมื่อเราประกาศตัวเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง กล่าวคือ พึ่งพระพุทธ พึ่งพระธรรม พึ่งพระสงฆ์ นี้คือสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต่างทราบกันดี แต่ชาวพุทธมักลืมไปว่า พระรัตนตรัยมีอยู่สองส่วน คือ “พระรัตนตรัยภายนอก” และ “พระรัตนตรัยภายใน”

read more
ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงเข้าพรรษา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ช่วงเข้าพรรษา พระเก่า พระใหม่ ต่างอยู่พร้อมหน้ากัน เมื่ออยู่พร้อมหน้ากันอย่างนี้ ก็เป็นโชคดีของญาติโยมที่เนื้อนาบุญอยู่กันพร้อมหน้า ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดกันมา ญาติโยมจะไม่ปล่อยให้พระภิกษุเข้าพรรษาเพียงลำพัง แต่ก็จะพลอยเข้าพรรษาไปด้วยเหมือนกัน แต่การเข้าพรรษาของญาติโยมนั้น เข้าพรรษาด้วย “การอธิษฐานจิต”

read more
บวชในช่วงเข้าพรรษา ดีอย่างไร
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เนื่องจากผู้บวชยังเป็นผู้ที่เข้ามาสู่ศาสนากันใหม่ๆ และยังต้องการสภาพที่เหมาะสมพิเศษๆในการที่จะศึกษาธรรมะ, ในการที่จะขัดเกลาตนเองตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น ถ้าได้บรรยากาศพิเศษๆ ก็จะช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการบวชนั้นง่ายขึ้นและดีขึ้น ปู่ย่าตาทวดของเราจึงได้เลือกแล้วว่า ฤดูเข้าพรรษาเป็นบรรยากาศพิเศษ เหมาะที่จะให้ลูกหลานของตนเข้ามาบวช

read more
ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สำหรับกิจวัตรของพระภิกษุในฤดูเข้าพรรษานั้น ความจริงแล้วก็เป็นทำนองเดียวกันกับช่วงออกพรรษา เพียงแต่ว่าเมื่อพระภิกษุไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่ ตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะเจริญสมาธิภาวนา มีโอกาสที่จะปรับปรุงหลักสูตรการเทศน์การสอนของท่าน มีโอกาสที่จะค้นคว้าพระไตรปิฎกให้ยิ่งๆขึ้นไป นี้เป็นกิจวัตรในปัจจุบัน

read more
บวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ เพราะชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัย เนื่องจากเราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และก็กฎเกณฑ์อีกมากมาย อย่างที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมา ทั้งๆที่เราก็ไม่อยากจะอยู่ในกฎเกณฑ์นี้

read more
ธรรมชาติประจำสรีระ
7 กันยายน พ.ศ. 2555

การเริ่มต้นพิจารณาตนเองอย่างละเอียด โดยมุ่งที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยอาศัยหลักปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ นับเป็นจุดเด่นของการศึกษาความเป็นจริงของชีวิต ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราเข้าใจตัวเอง สอนให้รู้ถึงหลักปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขตนเอง โดยละเอียดและลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้ว

read more
ธรรมชาติประจำสรีระ ตอนที่ 2
15 กันยายน พ.ศ. 2555

มนุษย์ประกอบด้วยธาตุ 4 แต่ธาตุ 4 ที่ประกอบมาเป็นตัวของมนุษย์นั้นไม่บริสุทธิ์ มีการตายของเซลล์ภายในตัวอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาธาตุ 4 จากภายนอกมาเติมเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ แต่ธาตุ 4 ที่นำมาเติมนั้นก็ไม่บริสุทธิ์เช่นกัน การตายของเซลล์ภายในตัวจึงยังดำเนินต่อไป มนุษย์จึงต้องหาธาตุ 4 มาเติมอยู่เรื่อยๆ

read more