โครงการอบรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บทความในหมวดนี้
IDOP ธรรมทายาทนานาชาติ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จึงได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติขึ้นในประเทศไทย โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้แม้ภายหลังจากลาสิกาขาแล้ว


 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย 2566
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 "ปิเทอม เติมธรรม"

read more
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
6 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562 รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2562 "บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย" สมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234 "บวชฟรี ตั้งใจดี บุญเยอะ"

read more
โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2558
4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี ปู่ย่าตายายจึงปลูกฝังวัฒนธรรมการบวชทดแทนคุณให้แก่ลูกหลาน เนื้อแท้ของการบวชนั้น คือ การยกตนของผู้บวชขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

read more
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
16 กันยายน พ.ศ. 2557

การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขา จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

read more
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน
2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง

read more
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน
2 เมษายน พ.ศ. 2553

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

read more
ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 2552
13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ในสมัยพุทธกาลเมื่อถึงฤดูฝน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตามวัดวาอาราม หรือบริเวณที่กำหนดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน จึงเป็นโอกาสอันดี ที่พระภิกษุสามเณรจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และประพฤติ ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา จึงเกิดประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณว่า ชายไทยต่างนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

read more
เทศกาลงานบรรพชาอุปสมบท
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วัดพระธรรมกายได้จัดการบวชให้มีขึ้นทุกปี ทั้งภาคฤดูร้อนและในตอนเข้าพรรษา ทางวัดจึงได้จัดสถานที่ให้เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่อบรมกุลบุตร ที่จะมาบวชเป็นพระในพระศาสนา และยังปรับหลักสูตรการอบรมเพื่อให้พระได้ใช้เวลาที่มาบวชไปเพื่อความบริสุทธิอย่างแท้จริง

read more