ธรรมโอวาทวันอาสาฬหบูชา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธรรมโอวาทวันอาสาฬหบูชา

ธรรมโอวาทวันอาสาฬหบูชา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาทวันอาสาฬหบูชา

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบธรรมโอวาท วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.2558 ความว่า... วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่เบญจวัคคีย์ เป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกองค์แรก คือ พระอัญญาโกณทัญญะ จึงเกิดพระสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ และนับเป็นวันเริ่มต้นแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก หลักธรรมสำคัญในวันอาสาฬหบูชา 2 ประการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ ได้แก่

  • มัชฌิมาปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง หรือทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง พอเหมาะพอดีที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จ ถึงจุดหมายสูงสุด อันมีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ, สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ, สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ, สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ, สัมมาวายามะ พยายามชอบ, สัมมาสติ ระลึกชอบ, สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ
  • อริยสัจ คือ หลักความจริงของอริยชน หรือสัจธรรม 4 ข้อที่ทำให้ผู้ที่รู้กลายเป็นอริยชน คือ ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์, สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์, นิโรธ ความดับทุกข์, มรรค หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์

ก็ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน ได้ระลึกถึงเหตุการณ์และหลักธรรมสำคัญของวันอาสาฬหบูชานี้ อย่างน้อยที่สุดก็นึกถึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่ง สำรวมกายวาจา ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้เคร่งครัด ถวายเป็นพุทธบูชา เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน สร้างความสามัคคี นำพาประเทศชาติไทยของเราไปสู่ความร่มเย็น เป็นสุข โดยทั่วหน้ากัน เทอญฯ

บทความอื่นๆในหมวดนี้