ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทวันมาฆบูชา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทวันมาฆบูชา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทวันมาฆบูชา

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2558 ความว่า

วันมาฆบูชา คือ วันบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 นับเป็นวันสำคัญของชาวโลก เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก ในท่ามกลางที่ประชุมพระอรหันต์ 1,250 องค์ คำสอนดังกล่าวเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ 3, อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ในที่นี้ จะกล่าวถึงวิธีการ 6 ประการ ได้แก่ การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น, การไม่ทำร้ายผู้อื่น, การสำรวมตนอยู่ในกฎระเบียบ, การรู้จักประมาณพอเพียง, การอยู่ในความสงบ และการพัฒนาจิตใจให้สูงส่ง หากมนุษย์น้อมนำหลักธรรมทั้ง 6 มาปฏิบัติกันถ้วนหน้า อยู่กันด้วยความรักสามัคคี ด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกัน สังคมจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

อาตมาภาพ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนำหลักธรรมทั้ง 6 ประการมาปฏิบัติ เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล 5 ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติด และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต สังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

บทความที่เกี่ยวข้อง: วันมาฆบูชา

บทความอื่นๆในหมวดนี้