ธุดงค์ธรรมชัย จาริกไปตามพุทธโอวาท :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย จาริกไปตามพุทธโอวาท

ธุดงค์ธรรมชัย... จาริกไปตามพุทธโอวาท

บทความโดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส วัดพระธรรมกาย

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 (ณ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2558 มีการเพิ่มวันเดินธุดงค์เป็น 2 – 30 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 29 วัน) เดินใน 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่หลวงปู่วัดปากน้ำ “พระมงคลเทพมุนี” จาริกไปเพื่อปฏิบัติธรรมและสอนธรรมะ ซึ่งพระธุดงค์ได้เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมตามท่านไปด้วย โดยระหว่างเดินเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาโปรยดอกไม้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้อนรับพระและบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งทั้งการจาริกของพระธุดงค์และการบูชาด้วยดอกไม้ เป็นไปตามพุทธโอวาท ดังนี้

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ, สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺข ชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร, อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.

แปลความว่า "เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลี คือ กิเลส ในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม” (วิ. มหา. 4/32/ 40)

จากพุทธพจน์ดังกล่าว เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีพุทธโอวาท ให้จาริกผ่านป่า ผ่านชนบท ผ่านบ้าน ผ่านเมือง เพื่อไปแสดงธรรม…

ส่วนการบูชาด้วยดอกไม้นั้น ใน “วัตถุทาน 10 ประการ” พระพุทธเจ้าทรงแสดง มีดังนี้ ข้าว, น้ำ, ผ้า, ยาน, ดอกไม้, ของหอม, เครื่องลูบไล้, ที่นอน, ที่อาศัย และประทีปดวงไฟ

ในมหาปรินิพพานสูตร เมื่อใกล้ปรินิพพานที่สาลวโนทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ของหอมเป็นอันมาก

ในพระสูตร ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ มีอยู่หลายเรื่องที่กล่าวถึงบุพกรรมของนางเทพธิดา ที่เมื่อเป็นมนุษย์ ได้ถวายดอกไม้ของหอมแก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ของหอมนั้น จุติแล้วปฏิสนธิในเทวโลก เป็นนางเทพธิดาผู้งดงามทั้งวิมานและร่างกาย

จากหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกเหล่านี้ จึงสรุปได้ว่า การจาริกไปยังเมืองต่างๆของพระภิกษุสงฆ์ และการบูชาดอกไม้ของคนทั้งหลาย สามารถปฏิบัติได้ โดยเฉพาะได้บูชาพระรัตนตรัยและสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัย เช่น พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยดอกไม้ของหอม และวัตถุทานอื่นๆมาแล้ว อันเป็นผลให้ท่านเหล่านั้นไม่ไปสู่ทุคติเลย ตราบจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ สิ้นอาสวกิเลส

ขอเชิญผู้มีบุญ ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 โดยเตรียม “ดาวรวย” (ดอกดาวเรือง) มาโปรยต้อนรับ เป็นการถวายความเคารพต่อพระรัตนตรัย สอบถามเส้นทางได้ที่ www.dmc.tv หรือ โทร.02-831-1234

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้