ธุดงค์ธรรมชัย รื้อฟื้นพุทธประเพณี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย รื้อฟื้นพุทธประเพณี

ธุดงค์ธรรมชัย รื้อฟื้นพุทธประเพณี... สู่ความรุ่งเรืองเช่นย้อนยุคพุทธกาล

บทความโดย: พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส วัดพระธรรมกาย

"จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย  ธมฺมํ  ภิกฺขเว เทเสถ"

แปลว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป จงแสดงซึ่งธรรม (ประกาศพรหมจรรย์) เพื่อประโยชน์ อนุเคราะห์ เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก"

นี้เป็นพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประทานแก่พระอรหันต์ 60 รูป ในยุคแรกของการประกาศพระศาสนา

ดังนั้น โครงการ “ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” จึงถือว่า ปฏิบัติตามพุทธประเพณี เพราะพระเดินเพื่อฝึกตัว และเพื่อโปรดญาติโยม จาริกผ่านบ้าน ผ่านป่า ผ่านชนบท ผ่านเมือง ตามจังหวัดต่างๆ

การปฏิบัติธุดงควัตร ก็เป็นพุทธประเพณีที่มีตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นการฝึกตนในการกำจัดกิเลสแบบเฉียบพลัน มุ่งให้ผู้ปฏิบัติได้ฝึกความอดทน และใช้ความเพียรสูงกว่าปกติ ธุดงควัตรมีข้อปฏิบัติให้เลือก 13 ข้อ ถือปฏิบัติตามความศรัทธา ซึ่งพระธุดงค์ธรรมชัย ถือธุดงควัตร 2 ข้อ คือ ฉันมื้อเดียว และอยู่ในเสนาสนะที่พักตามที่เขาจัดให้

ส่วนกิจกรรมโปรยดอกไม้ต้อนรับและสักการะพระสงฆ์ ก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ดังเช่นสมัยพระ เจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ ที่ทรงรับสั่งให้มีการปรับแต่งพื้นที่ที่ใช้เป็นเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อคราวที่ทรงนำคณะพระภิกษุสงฆ์กว่า 500 รูป ไปปัดเป่าทุพภิกขภัยที่เมืองไพศาลี ทรงให้สร้างวิหารที่ประทับพร้อมตั้งขบวนส่งเสด็จอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ 1 โยชน์ ทั้งยังทรงจัดให้มีการบูชาด้วยดอกไม้และของหอม โดยการโปรยดอกไม้ 5 สี ตามเส้นทางในระหว่างที่พระพุทธองค์เสด็จผ่านอีกด้วย ดังนั้น โครงการ “ธุดงค์ธรรมชัย” จึงรื้อฟื้นพุทธประเพณีการถวายความเคารพและต้อนรับคณะสงฆ์กลับมาอีกครั้ง

ในปี พ.ศ.2558 นี้ “ธุดงค์ธรรมชัย” จัดเป็นปีที่ 4 โดยความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย, วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย, องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร

จัดระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 (ณ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2558 มีการเพิ่มวันเดินธุดงค์เป็น 2 – 30 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 29 วัน) ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร จึงขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมต้อนรับและอุปัฏฐากพระธุดงค์ เพื่อความสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ สอบถามโทร. 02-831-1234 หรือดูแผนที่การเดินทางได้ที่ www.dmc.tv

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้