ธุดงค์ธรรมชัย จาริกไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ธรรมชัย จาริกไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ธุดงค์ธรรมชัย ... จาริกไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

บทความโดย: พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส วัดพระธรรมกาย

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ

แปลว่า “สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจง (ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น) ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ด้วยปัจฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังกล่าว ทำให้พระภิกษุผู้เข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ต้องทำประโยชน์ 2 ประการให้เกิดขึ้น ประโยชน์ประการแรก เป็นการบำเพ็ญธุระ 2 ได้แก่ คันถะธุระและวิปัสสนาธุระ เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกาย วาจา ใจ มุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพาน

ส่วนประโยชน์ประการที่ 2 คือ เป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลก นำความรู้และหลักธรรมที่ได้ศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเอง ไปถ่ายทอดให้กับชาวโลกได้รับรู้ รับฟัง และนำไปปฏิบัติ เพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ดังนั้น จึงเป็นพุทธประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พระภิกษุ มักจาริกเข้าไปในป่า เพื่อปฏิบัติประโยชน์ตน และจาริกเข้าเมือง เพื่อมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระหว่างทางผ่านชนบท ผ่านเมือง ก็มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และธรรมะให้กับชาวบ้านชาวเมืองเป็นปกติ

โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 27 วัน (ณ วันที่15 มกราคม พ.ศ.2558 มีการเพิ่มวันเดินธุดงค์เป็น 2 – 30 มกราคม พ.ศ.2558 รวม 29 วัน) ดำเนินรอยตามพุทธประเพณีและตามรอยมหาปูชนียาจารย์ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยการนิมนต์คณะสงฆ์จากทั่วประเทศ 1,000 กว่ารูป จาริกไปผ่านป่า ผ่านชนบท ผ่านบ้าน ผ่านเมือง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 420 กว่ากิโลเมตร เพื่อฝึกฝนตนเองและโปรดญาติโยมตลอดเส้นทาง

ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้แก่ คณะสงฆ์, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย, องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จึงขอเชิญสาธุชน ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย โดยดูรายละเอียดเส้นทางได้ที่ www.dmc.tv หรือ โทร.02-831-1234

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้