คำชี้แจง กรณีเกาะดอนสวรรค์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คำชี้แจง กรณีเกาะดอนสวรรค์

คำชี้แจง

วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวเกาะดอนสวรรค์

กรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร ... จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า วัดดอนสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ ในบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นวัดร้าง และยังคงเป็น “ที่วัด” และ “ที่ธรณีสงฆ์” ตราบจนถึงปัจจุบัน ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและทางราชการ กำลังปรับปรุงให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการคณะสงฆ์ เพื่อแก้ไขปัญหาวัดร้างตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ส่วนกลางและทางราชการ

วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษานั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเอง และกรณีความคิดเห็นเรื่องการจัดการพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดสกลนครเอง ไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ประการใด

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ข้อมูล การขอยก "วัดร้าง" ขึ้นเป็น "วัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา"

บทความอื่นๆในหมวดนี้