ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ

ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ เพื่อฉลองวิสาขบูชาโลก

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมน้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและต้อนรับคณะพระธุดงค์ ในกิจกรรม “ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ” ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 รูป ระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจาก ในช่วงปีพุทธศักราช 2555 – 2557 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, องค์กรภาคีกว่า 30 องค์กร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ในช่วงเดือนมกราคม ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน

คณะกรรมการจัดงาน จึงได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยาน นานาชาติ จังหวัดหนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์จากทั่วประเทศ จำนวน 1,000 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิดและจิตใจ ให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย (บุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน) ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืน ด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์

 1. อัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก
 2. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม / เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ
 4. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 5. ปลุกกระแสศีลธรรม และความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

เป้าหมาย

ปริมาณ

 • พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,000 รูป
 • นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40

คุณภาพ

 • เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม กล่าวคือ กิจกรรมอัญเชิญพระบรมธาตุ และกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และเกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 วัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. กระทรวงมหาดไทย
 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 6. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 8. หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
 9. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
 10. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 11. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 12. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เตรียมงาน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 • พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สถานที่

 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดหนองคาย

วิธีการดำเนินการ

 • จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ตามเส้นทางธุดงค์ และปฏิบัติธรรม

ผู้อุปถัมภ์โครงการ

 • พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ องค์กรภาคี 39 องค์กร

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
 9. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 10. กรมการศาสนา
 11. กรมประชาสัมพันธ์
 12. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 14. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 15. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 17. คุรุสภา
 18. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
 19. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
 20. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
 21. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
 22. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
 23. สมาคมรวมใจไทยปทุม
 24. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 25. สมาคมบัณฑิตรัตน์
 26. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
 27. สมาคมบัณฑิตสดใส
 28. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
 29. สมาคมคนรักพุทธศาสตร์
 30. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
 31. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
 32. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน
 33. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์
 34. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
 35. สมาคมพุทธบุตร 60
 36. มูลนิธิรัตนคีรี
 37. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
 38. องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
 39. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วไทย ทั่วโลก

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

 • หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร, ชมรมต่างๆ
 • ภาคเอกชน เช่น โรงแรม, บริษัททัวร์, บริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ
 • หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถานการศึกษา ฯลฯ
 • ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนชาวไทยได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
 2. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
 3. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
 4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 5. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
 6. ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกาลังใจในการทำสิ่งที่ดีงามต่อตนเองและประเทศชาติ

กลับขึ้นด้านบน

กำหนดการธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 • เวลา 15.30 – 17.20 น. จาก วัดสุวรรณดาราราม ถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ (ระยะทาง 4.4. กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดสระบุรี)

 • เวลา 15.45 – 17.00 น. จาก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถึง สำนักการประปา (ระยะทาง 3.60 กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดนครราชสีมา)

 • เวลา 15.00 – 16.45 น. จาก สนามกีฬาค่ายสุรนารี ถึง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ระยะทาง 3.90 กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดขอนแก่น)

 • เวลา 15.30 – 17.20 น. จาก สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ ถึง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ระยะทาง 4 กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดอุดรธานี)

 • เวลา 15.10 – 17.40 น. จาก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ถึง โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (ระยะทาง 5.40 กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดหนองคาย)

 • เวลา 13.30 – 14.45 น. จาก โรงเรียนเทศบาล 4 ถึง วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง (ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร)

เส้นทางธุดงค์ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (จังหวัดหนองคาย)

 • วันที่ 13 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คณะพระธุดงค์ 1,000 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีประดิษฐานพระบรมธาตุ และจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ปทุมรัตนธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

กลับขึ้นด้านบน

กำหนดการพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย

ภาคบ่าย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / พิธีทอดผ้าป่า ณ พุทธอุทยานนานาชาติ

14.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดหนองคาย และพิธีทอดผ้าป่า

15.00 น. เสร็จพิธี

ภาคเย็น

พิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์   

16.45 น. คณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมในพื้นที่

17.00 น. ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

 • ปฏิบัติธรรม
 • ผู้แทนสาธุชนกดปุ่มอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์
 • สาธุชนร่วมกันอธิษฐานจิต และแผ่เมตตา

17.45 น.    เสร็จพิธี

ภาคค่ำ

พิธีจุดประทีปและปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา

18.00 น. ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี

 • ปฏิบัติธรรม
 • พิธีกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชา
 • คณะสงฆ์และสาธุชนจุดโคมประทีป
 • กล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา
 • ปล่อยโคมลอย

19.15 น. เสร็จพิธี

หมายเหตุ

พระบรมธาตุที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ครั้งนี้ คือ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระวิสุทธาธิคุณ ที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างนอบน้อมสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยที่มาของพระบรมธาตุนี้ เกิดจากผู้มีบุญนำมาถวายและที่เสด็จมาเองอย่างอัศจรรย์ ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้รวบรวมไว้ และจะน้อมนำให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ยอดปทุมรัตนธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย เพื่อให้มหาชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา

กลับขึ้นด้านบน

บทความที่เกี่ยวข้อง: งานแถลงข่าว "ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ"

บทความอื่นๆในหมวดนี้