งานแถลงข่าว “ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ” :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

งานแถลงข่าว “ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ”

งานแถลงข่าว “ธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ”

ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย และ 40 องค์กรภาคี ได้จัดงานแถลงข่าว “ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก" ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และอาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง กรรมการมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว

ดร.กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า “การฉลองพระบรมธาตุนั้นได้มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยพุทธกาลหลังพุทธปรินิพพาน และในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีการอัญเชิญพระบรมธาตุมาจากประเทศอินเดีย และมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน ณ สถานที่สำคัญต่างๆที่ขบวนพระบรมธาตุเสด็จผ่าน ล้วนเป็นกิจกรรมที่ควรอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยและของโลก ทางมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดต่างๆทั่วประเทศจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยเฉพาะมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ จึงจัดให้มีกิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัยธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคาย ผ่าน 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ที่ชาวพุทธควรร่วมกัน เฉลิมฉลองเป็นอย่างยิ่ง”

ด้านนายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวว่า “การที่ได้มีโอกาสยลทัสนานุตริยะ ภาพของพระภิกษุผู้ปฎิบัติดี มีจริยาวัตรที่งดงาม จำนวนมากถึง 1,000 กว่ารูป มาเป็นเนื้อนาบุญ ธุดงค์ผ่านเส้นทางสำคัญถึง 6 จังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน อีกทั้ง ครอบครัวจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน ได้หันหน้าเข้าหาธรรมะ อันจะทำให้เป็นผลดีต่อเด็กและเยาวชนทั้งหลายต่อไปในอนาคต”

อาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง กรรมการมูลนิธิพุทธอุทยานนานาชาติ กล่าวว่า สำหรับพระบรมธาตุที่อัญเชิญมานั้น จะนำไปประดิษฐานบนยอดของปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ โดยปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์นั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เจดีย์รูปทรงดอกบัว และรูปทรงคลื่นน้ำ ที่เป็นฐานรองรับดอกบัว มีความสูงทั้งหมด 34 เมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ขนาดเกือบ 300 ไร่ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ประดิษฐานปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์แล้ว ก็ยังมีอาคารอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นอาคารประชุมทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่อบรมคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการได้คราวละ 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่รวมเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับพญานาคอีกด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้